Multi-Language Interpreter Services

English:
ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-800-885-8000 (TTY: 711).

Spanish:
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-885-8000 (TTY: 711).

Chinese:
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電1-800-885-8000(TTY:711)

Vietnamese:
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-800-885-8000 (TTY: 711).

Tagalog:
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-885-8000 (TTY: 711).

French:
ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-800-885-8000 (ATS : 711).

German:
ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-800-885-8000 (TTY: 711).

Korean:
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-800-885-8000 (TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오.

Russian:
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-800-885-8000 (телетайп: (TTY: 711).

Arabic:
ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 8000-885-800-1 (رقم هاتف الصم والبكم: (TTY: 711).

Italian:
ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-800-885-8000 (TTY: 711).

Portuguese:
ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-800-885-8000 (TTY: 711).

Haitian Creole:
ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-800-885-8000 (TTY: 711).

Polish:
UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1-800-885-8000 (TTY: 711).

Hindi:
ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-800-885-8000 (TTY: 711) पर कॉल करें।

Japanese:
注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-800-885-8000 (TTY: 711) まで、お電話にてご連絡ください。

Armenian:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-800-885-8000 (TTY (հեռատիպ)՝ 711):

Farsi:
1-800-885-8000 توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما تماس بگیرید.- (TTY: 711) فراهم می باشد. با.

Punjabi:
ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-800-885-8000 (TTY: 711) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Cambodian:
ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-800-885-8000 (TTY: 711) ។

Hmong:
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-800-885-8000 (TTY: 711).

Thai:
เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร1-800-885-8000 (TTY: 711).

This page was last updated on 10/1/23. Pending CMS approval.